درباره دبیرخانه هیأت های دانش آموزی انصارالمهدی(عج) کشور

ما یکی از دبیرخانه های اصلی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان کشور هستیم که به دنبال آموزش و توانمند سازی هیأت های دانش آموزی با رویکرد تربیت هستیم. بدین منظور در قسمت های مختلفی تلاش هایی انجام داده ایم و در قسمت های زیر محتوا آماده کردیم

  • کتابچه های آموزشی
  • دوره ها آموزشی در استان ها
  • کارگاه های آموزشی
  • تولیدات رسانه ای